Home » Privacybeleid

Disclaimer

De Nederlandse versie van het privacybeleid is puur voor informatieve doeleinden en moet altijd worden beschouwd in relatie tot de Spaanse versie. Mocht er een tegenstrijdigheid ontstaan tussen beide, dan moet de laatste altijd prevaleren.

Identificatiegegevens

 • Identiteit van de exploitant: ATI Sistemas, S.L.
 • Handelsnaam: ATI Sistemas
 • NIF/CIF: ESB15434251
 • Adres: Parroquia de Lubre C-15B, 15166 Bergondo (A Coruña – Spain)
 • email: lopd@atisistemas

Dit privacybeleid bepaalt de manier waarop persoonlijke gegevens op deze website worden beheerd. Het is essentieel dat u het leest en accepteert voordat u verder surft.

Het bedrijf dat eigenaar is van atisistemas.com is ATI Sistemas, S.L. (hierna HET BEDRIJF). Een van de waarden waarmee we ons identificeren is transparantie, daarom willen we dat u vanaf het begin weet dat de privacy van uw gegevens erg belangrijk voor ons is. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens we van onze gebruikers verzamelen en hoe we deze gebruiken; wij nodigen u uit om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens op deze website verstrekt.

Minderjarige gebruikers

Gebruikers van veertien jaar of ouder kunnen zich op het web registreren als gebruiker zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden; In het geval van personen van veertien jaar of jonger is de toestemming van de ouders of voogden vereist voor de verwerking van hun persoonsgegevens. In geen geval zullen gegevens met betrekking tot de professionele, economische situatie of de privacy van de andere gezinsleden worden verzameld van de minderjarige, zonder hun toestemming. Als u veertien jaar of jonger bent en deze website hebt bezocht zonder uw ouders op de hoogte te stellen, moet u zich niet registreren als gebruiker.

Op deze website worden de persoonlijke gegevens van gebruikers gerespecteerd en verzorgd. Als gebruiker moet u weten dat uw rechten gegarandeerd zijn. We hebben ons ingespannen om een veilige en betrouwbare ruimte te creëren en daarom willen we onze principes met betrekking tot uw privacy delen:

 • We vragen nooit om persoonlijke informatie, tenzij het echt nodig is om u de diensten te leveren die u nodig hebt.
 • We delen de persoonlijke informatie van onze gebruikers nooit met iemand, behalve om te voldoen aan de wet of in het geval dat we uw uitdrukkelijke toestemming hebben.
 • Wij zullen uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor een ander doel dan in dit privacybeleid tot uitdrukking komt.
 • Opgemerkt moet worden dat dit privacybeleid kan variëren afhankelijk van wettelijke vereisten of zelfregulering, dus gebruikers wordt geadviseerd om het periodiek te bezoeken.

HET BEDRIJF heeft deze website aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD), van organieke wet 3/2018, van 5 december, bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten, evenals wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

De gebruiker kan op elk moment de rechten van toegang, verzet, rectificatie en annulering uitoefenen die in de bovengenoemde verordening worden erkend. De uitoefening van deze rechten kan door de gebruiker zelf worden aangevraagd via e-mail naar: lopd@atisistemas.com of op het adres: c. Parroquia de Lubre C-15B, 15166 Bergondo (A Coruña – Spanje)

De gebruiker verklaart dat alle door hem verstrekte informatie waar en correct is en verbindt zich ertoe deze up-to-date te houden en de wijzigingen aan HET BEDRIJF mee te delen. Voor de toepassing van de bepalingen van de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, zullen de persoonsgegevens die u ons via de webformulieren stuurt de gegevensverwerking van “webgebruikers” krijgen.

Voor de verwerking van de gegevens van onze gebruikers implementeren we alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

Principes die we zullen toepassen op uw persoonlijke informatie

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens passen wij de volgende principes toe die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming:

 • Principe van wettigheid, loyaliteit en transparantie: We zullen altijd uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden die we u vooraf met absolute transparantie zullen meedelen.
 • Principe van gegevensminimalisatie: We zullen alleen gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor we deze nodig hebben.
 • Principe van beperking van de bewaartermijn: we bewaren de gegevens alleen voor de tijd die nodig is voor de doeleinden van de behandeling. Afhankelijk van het doel zullen we u informeren over de overeenkomstige bewaartermijn en, in het geval van abonnementen, zullen we onze lijsten periodiek herzien en de gegevens die gedurende een aanzienlijke periode inactief zijn geweest, verwijderen.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Wij zullen uw gegevens behandelen op een manier die een adequate beveiliging van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan garandeert. U dient te weten dat wij alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van onze gebruikers door derden te voorkomen.

Hoe hebben wij uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig uit:

 • Contactformulier
 • Berichten ontvangen via e-mail

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

 • Recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens.
 • Recht om rectificatie of verwijdering ervan te vragen.
 • Recht om de beperking van uw behandeling aan te vragen.
 • Recht om zich te verzetten tegen de behandeling.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of de Entiteit al dan niet persoonsgegevens verwerkt die op hem betrekking hebben. Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, evenals om de rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbende partijen verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims, evenals om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal de entiteit stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Als u uw toestemming voor een specifiek doel hebt gegeven, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder de wettigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan te beïnvloeden.

Evenzo informeren wij u over uw recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming indien het verzoek om een recht uit te oefenen niet correct is voldaan of indien u om een andere reden van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet correct worden behandeld volgens de instructies van het Agentschap zelf op https://www.aepd.es.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • In geval van het contracteren van de goederen en diensten aangeboden door HET BEDRIJF, om de contractuele relatie te onderhouden, evenals het beheer, de administratie, de informatie, de levering en de verbetering van de dienst.
 • Verzenden van gevraagde informatie via de formulieren die in HET BEDRIJF worden verstrekt.
 • Het verzenden van bulletins (nieuwsbrieven), evenals commerciële communicatie van promoties en/of reclame van HET BEDRIJF en de sector.
 • Om de naleving van de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving te waarborgen. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die deze website helpen de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen.
 • Om de door deze website aangeboden diensten te ondersteunen en te verbeteren.
 • Andere niet-identificerende gegevens worden ook verzameld die worden verkregen via sommige cookies die worden gedownload naar de computer van de gebruiker tijdens het surfen op deze website en waarvan het gebruik wordt beschreven in ons cookiebeleid.
 • Om sociale netwerken te beheren. HET BEDRIJF kan aanwezig zijn op sociale netwerken. De behandeling van de gegevens die worden uitgevoerd van de mensen die volgers worden in de sociale netwerken van de officiële pagina’s van HET BEDRIJF, wordt beheerst door deze sectie, evenals door die gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en toegangsvoorschriften die behoren tot het sociale netwerk dat in elk geval pssend is en eerder door de gebruiker is geaccepteerd. HET BEDRIJF zal uw gegevens verwerken met het oog op het correct beheren van haar aanwezigheid op het sociale netwerk, het informeren over activiteiten, producten of diensten, evenals voor elk ander doel dat de regelgeving van sociale netwerken toestaat. In geen geval zullen we de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om individueel reclame te verzenden.

Wij herinneren u eraan dat u zich op elk moment kunt verzetten tegen het verzenden van commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres. De velden van deze gegevens zijn verplicht, waardoor het onmogelijk is om de uitdrukkelijke doeleinden uit te voeren als deze gegevens niet worden verstrekt.

Wanneer een gebruiker verbinding maakt met deze website, bijvoorbeeld om te reageren op een bericht, een e-mail te sturen naar de eigenaar, zich in te schrijven of een contract te sluiten, verstrekken zij persoonlijke informatie waarvoor HET BEDRIJF verantwoordelijk is. Die informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van zijn informatie door HET BEDRIJF, alleen zoals beschreven in de Juridische Kennisgeving en in dit Privacybeleid.

We hebben verschillende systemen voor het vastleggen van persoonlijke informatie en ik behandel de informatie die ons door geïnteresseerde partijen wordt verstrekt. HET BEDRIJF verkoopt, verhuurt of draagt geen persoonlijke gegevens over die de gebruiker kunnen identificeren, noch zal het dit in de toekomst doen, aan derden zonder voorafgaande toestemming. In sommige gevallen kunnen echter samenwerkingen worden uitgevoerd met andere professionals, in welk geval toestemming vereist is van gebruikers die informeren over de identiteit van de medewerker en het doel van de samenwerking. Het zal altijd worden uitgevoerd met de strengste veiligheidsnormen.

Legitimatie voor de verwerking van uw gegevens

De verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd onder de volgende rechtsgrondslagen:

 • Het verzoek om informatie en/of het contracteren van de diensten van HET BEDRIJF, waarvan de algemene voorwaarden in elk geval aan u ter beschikking zullen worden gesteld, voorafgaand aan een eventuele overeenkomst.
 • Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, terwijl wij u informeren door dit privacybeleid aan u ter beschikking te stellen, dat u na lezing, als u ermee instemt, kunt accepteren door middel van een verklaring of een duidelijke positieve actie, als het markeren van een vakje dat voor dat doel is verstrekt.
 • In het geval dat u ons uw gegevens niet verstrekt of dit op een onjuiste of onvolledige manier doet, kunnen we niet aan uw verzoek voldoen, waardoor het volledig onmogelijk is om u de gevraagde informatie te verstrekken of om het contracteren van diensten uit te voeren.

Het prospectieve of commerciële aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de gevraagde toestemming, zonder dat deze toestemming in elk geval kan worden ingetrokken bij de uitvoering van het abonnementscontract.

Gegevenscategorieën

De categorieën gegevens die worden verwerkt zijn:

 • Identificatiegegevens
 • Post- of elektronische adressen
 • Commerciële informatie
 • Economische gegevens
 • Er worden geen speciaal beschermde gegevens verwerkt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden of voor de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om mogelijke verantwoordelijkheden op te nemen die kunnen voortvloeien uit de naleving van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

De verzamelde gegevens worden niet overgedragen of verwerkt door derden zonder uw voorafgaande toestemming, behalve in die gevallen waarin dit essentieel is voor de juiste levering van de dienst of er een wettelijke verplichting is. Sommige van de tools die we gebruiken om uw gegevens te beheren, worden echter gecontracteerd door derden, daarom deelt HET BEDRIJF gegevens met de volgende providers onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteit:

 • Google Analytics: Een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die zich op uw computer bevinden, om HET BEDRIJF te helpen het gebruik door gebruikers van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik ervan (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 • Hosting: Arsys.net

Privacy en gegevensbeveiliging

ATI Sistemas verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de gebruikers te gebruiken en te behandelen, met inachtneming van hun vertrouwelijkheid en om ze te gebruiken in overeenstemming met het doel van de service, evenals om te voldoen aan hun verplichting om ze op te slaan en alle maatregelen aan te passen om wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang of behandeling te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze website bevat een SSL-certificaat. Het is een beveiligingsmechanisme dat ervoor zorgt dat uw gegevens op een integrale en veilige manier worden verzonden, dat wil zeggen dat de overdracht van gegevens tussen onze server en de gebruiker volledig gecodeerd is. Desondanks kan HET BEDRIJF de absolute integriteit van het internetnetwerk en dus de schending van gegevens door frauduleuze toegang door derden niet garanderen.

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking zal HET BEDRIJF ervoor zorgen dat elke persoon die bevoegd is om de gegevens van de gebruiker te verwerken (inclusief zijn personeel, medewerkers en leveranciers), onder de passende geheimhoudingsplicht valt (hetzij een contractuele of wettelijke plicht). Wanneer zich een beveiligingsincident voordoet, zal het BEDRIJF, wanneer het zich realiseert, de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen en tijdig informatie verstrekken met betrekking tot het Beveiligingsincident zoals het bekend is of wanneer de Klant er redelijkerwijs om vraagt.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van de gegevens

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die u ons stuurt, waardoor HET BEDRIJF wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in dit verband.

Gebruikers garanderen en zijn in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren op de hoogte te houden. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

Acceptatie en toestemming

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gesteld van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, het accepteren van en instemmen met de behandeling ervan door HET BEDRIJF op de manier en voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.

Herroepbaarheid

De gegeven toestemming, zowel voor de behandeling als voor de overdracht van de gegevens van de geïnteresseerde partijen, kan op elk moment worden herroepen door HET BEDRIJF op de hoogte te stellen in de voorwaarden die in dit beleid zijn vastgelegd voor de uitoefening van Arco-rechten. Deze herroeping zal in geen geval met terugwerkende kracht zijn.

Wijzigingen in het privacybeleid

HET BEDRIJF behoudt zich het recht voor om dit beleid aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan de praktijken van de industrie. In dergelijke gevallen zal zij op deze pagina de aangebrachte wijzigingen aankondigen met een redelijke anticipatie op de implementatie ervan.

Spam

In overeenstemming met LSSICE voeren we geen SPAM-praktijken uit, dus we zullen geen commerciële e-mails verzenden die niet eerder door de gebruiker zijn aangevraagd of geautoriseerd. Bijgevolg heeft de gebruiker in elk van de formulieren op het web de mogelijkheid om zijn uitdrukkelijke toestemming te geven om de nieuwsbrief te ontvangen, ongeacht de commerciële informatie die onmiddellijk wordt gevraagd. In overeenstemming met de bepalingen van wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verbindt HET BEDRIJF zich ertoe geen communicatie van commerciële aard te verzenden zonder deze naar behoren te identificeren.

Namens het team van ATI Sistemas danken wij u dat u de tijd heeft genomen om dit privacybeleid te lezen.