Home » Voorwaarden

Disclaimer

De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is puur voor informatieve doeleinden en moet altijd worden beschouwd in relatie tot de Spaanse versie. Mocht er een tegenstrijdigheid ontstaan tussen beide, dan moet de laatste altijd prevaleren.

Identificatiegegevens

 • Identiteit van de exploitant: ATI Sistemas, S.L.
 • Handelsnaam: ATI Sistemas
 • NIF/CIF: ESB15434251
 • Adres: c. Parroquia de Lubre C-15B, 15166 Bergondo (A Coruña – Spain)
 • Email: lopd@atisistemas

In dit document vindt u alle informatie met betrekking tot de wettelijke voorwaarden die de relaties tussen u als gebruiker en wij als verantwoordelijke voor deze website definiëren. Als gebruiker is het belangrijk dat u deze voorwaarden kent voordat u verder gaat met uw navigatie.

ATI Sistemas (hierna “HET BEDRIJF”), als de entiteit die verantwoordelijk is voor deze website, aanvaardt de verbintenis om de informatie van haar gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en te voldoen aan de nationale en Europese vereisten die de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens regelen. Deze website voldoet daarom strikt aan Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD), organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten en de LSSI-CE-wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik (inclusief loutere toegang) van de webpagina’s die deel uitmaken van de website van HET BEDRIJF, inclusief de inhoud en diensten die erop beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die toegang krijgt tot het web stemt ermee in zich te allen tijde te onderwerpen aan de algemene voorwaarden die van kracht zijn.

Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we dat doen

Raadpleeg ons privacybeleid.

Toezeggingen en verplichtingen van gebruikers

De Gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met HET BEDRIJF impliceert. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om de website, de diensten en inhoud ervan te gebruiken zonder de huidige wetgeving, goede trouw en openbare orde te schenden. Het gebruik van het web voor illegale of schadelijke doeleinden, of die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen of de normale werking van de website kunnen verhinderen, is verboden. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

 • De reproductie, distributie of wijziging ervan, geheel of gedeeltelijk, tenzij u de toestemming hebt van de rechtmatige eigenaren;
 • Elke schending van de rechten van de aanbieder of van de legitieme eigenaren;
 • Het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.
 • Bij het gebruik van de website verbindt de Gebruiker zich ertoe geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van HET BEDRIJF of derden zou kunnen schaden of dat het portaal zou kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten of dat, op welke manier dan ook, het normale gebruik van de site zou verhinderen.

De Gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op het internet niet absoluut betrouwbaar zijn en daarom kan HET BEDRIJF de afwezigheid van virussen of andere elementen die wijzigingen in computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden daarin kunnen veroorzaken, niet garanderen.

Veiligheidsmaatregelen

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan HET BEDRIJF worden meegedeeld, kunnen worden opgeslagen in databases, geautomatiseerd of niet, waarvan het eigendom uitsluitend overeenkomt met HET BEDRIJF, uitgaande van alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming. Communicatie tussen gebruikers en HET BEDRIJF maakt gebruik van een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens worden gecodeerd volgens industrienormen, wat de beste veiligheidsvoorwaarden garandeert voor het behoud van vertrouwelijkheid.

Klachten

HET BEDRIJF informeert dat er klachtenformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten. De Gebruiker kan claims indienen via gewone of elektronische post naar de adressen die aan het begin van deze pagina worden vermeld, met vermelding van zijn voor- en achternaam, de gekochte dienst en /of het product en het blootleggen van de redenen voor uw claim.

Platform voor conflictoplossing

Naar goeddunken van de Gebruiker kunnen klachten ook worden ingediend via het platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie wordt aangeboden.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is de reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van de methode om ze beschikbaar te stellen, van de gehele of een deel van de inhoud van deze webpagina voor commerciële doeleinden verboden, in welke ondersteuning en met welke technische middelen dan ook, zonder de toestemming van HET BEDRIJF. De gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van de Intellectuele en Industriële Eigendom van HET BEDRIJF te respecteren.

De gebruiker weet en aanvaardt dat de gehele website die, zonder uitputtend te zijn, de tekst, software, inhoud (inclusief structuur, selectie, rangschikking en presentatie daarvan), foto’s, audiovisueel materiaal en afbeeldingen bevat, wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten en andere legitieme rechten in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is, en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje. In het geval dat een gebruiker of een derde partij van mening is dat er een schending van zijn legitieme intellectuele eigendomsrechten is geweest als gevolg van de introductie van bepaalde inhoud op het web, moeten zij HET BEDRIJF op de hoogte stellen van deze omstandigheid, met vermelding van:

 • Persoonsgegevens van de belanghebbende eigenaar van de rechten die naar verluidt zijn geschonden, of geven de vertegenwoordiging aan waarmee hij handelt in het geval dat de claim wordt ingediend door een andere derde partij dan de belanghebbende partij.
 • Vermeld de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op het web, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie in de kennisgeving

Externe links

Deze website kan links bevatten naar andere websites of inhoud van ons eigen eigendom of van derden, met als enig doel om de gebruiker de mogelijkheid te bieden toegang te krijgen tot informatie met betrekking tot onze activiteiten, en altijd met de voorafgaande toestemming van de eigenaar van de informatie of inhoud. HET BEDRIJF is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die aan de Gebruiker kunnen worden afgeleid door toegang te krijgen tot deze links.

De Gebruiker die van plan is om een link van zijn/haar website naar het atisistemas.com portaal tot stand te brengen, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van HET BEDRIJF verkrijgen. De totstandkoming van de link impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen HET BEDRIJF en de eigenaar van de site waarop de link tot stand is gebracht, noch de aanvaarding of goedkeuring door HET BEDRIJF van de inhoud of diensten ervan.

Disclaimer

HET BEDRIJF verleent in geen geval enige garantie of verantwoordelijkheid voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt door:

 • De onbeschikbaarheid, als gevolg van onderhoud of anderszins van de website, of de diensten en inhoud ervan;
 • Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud;
 • Het illegale, nalatige, frauduleuze of tegenstrijdige gebruik van deze Juridische Kennisgeving;
 • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.

De aanbieder is in geen geval verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

Recht op uitsluiting

HET BEDRIJF behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door een derde partij, te weigeren of in te trekken aan die gebruikers die deze Algemene Voorwaarden niet naleven.

Wijzigingen

HET BEDRIJF behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die het passend acht in het portaal, in staat om zowel de inhoud en diensten die via het portaal worden aangeboden als de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De relatie tussen HET BEDRIJF en de GEBRUIKER zal worden beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad A Coruña.

Namens het team van ATI Sistemas danken wij u voor de tijd die u hebt besteed aan het lezen van deze Juridische Kennisgeving.